Spórt in ár Scoil

Sport in our School

Ag Snámh

Déanann Rang 1-3 tréimhse 10 seachtaine de cheachtanna snámha san óstán Ashdown gach maidin Déardaoin. Rang 3 Téarma 1, Rang 2 Téarma 2 & Rang 1 Téarma 3. Taistealaíonn na páistí ón scoil ar bhus leis an múinteoir ranga. Bíonn an múinteoir ranga & an Príomhoide ar bhruach na linne le linn na gceachtanna chomh maith le 3 múinteoirí snámha. Cuirtear na páistí i ngrúpaí éasgsúla de réir a gcumais agus déanann gach páiste dul chun cinn suntasach le linn na tréimhse 10 seachtaine. Déannann na páistí iad féin a athrú go neamhspleách & déantar cinnte de nach bhfuil aon duine eile ag úsáid na seomraí feistis ag an am céanna leis na páistí.

 

 

Swimming

1st – 3rd class participate in swimming lessons in the Ashdown Hotel every Thursday morning. 3rd class in 1st Term, 2nd class in 2nd Term & 1st class in 3rd Term. The students travel by bus from the school with their class teacher at 9.30. Both the classroom teacher and the principal are poolside during the lessons as well as three qualified swimming instructors. The classes are specifically directed at the ability of the children in each group. Each child makes substantial progress during the 10 week period. The children change before and after swimming independently and no others are permitted in the changing rooms during this time.
 

Rugbaí

Sa chéad téarma tagann traenálaí ó Chumann Rugbaí Ghuaire chun na scoile & déantar traenáil le R.4-6. Bíonn blitz rugbaí ann ag deireadh na tréimhse traenála.

 

Rugby

In the 1st Term a rugby coach from Gorey RFC does rugby training with 4th – 6th class students. This culminates in an inter school Rugby blitz at Gorey RFC.
 

SACAR

I rith na bliana tagann traenálaithe ón FAI chun scileanna sacair a dhéanamh le R. 1-3.

 

SOCCER

During the school year, coaches from the FAI do soccer training with 1st – 3rd class.
 

CLG

Sa chéad & sa triú Téarma tagann traenálaithe ón CLG chun scileanna peile & iománaíochta a dhéanamh le R. 2-6. Déantar an traenáil seo ar fad leis an múinteoir ranga & glacann an múinteoir ranga páirt ghníomhach & thábhachtach sna ranganna seo.
Bíonn traenáil iománaíochta ar siúl mar chuid den chlár Hurling 365 tar éis scoile ó 3-4 le múinteoirí scoile sa tríú téarma.Comórtais:Glacann foireann na scoile páirt sna léigeanna Rackard agus sna comórtais Mini 7s.
Glacaimid páirt i roinnt blitzanna áitiúla chomh maith a eagraíonn an dá mheánscoil sa bhaile: an Phobalscoil agus Coláiste na Craobhaí.
I 2019, bhuaigh ár mbuachaillí  an comórtas ‘Rackard League Risings Stars’ agus tháinig ár gcailíní sa dara áit. Taimíd an-bhródúil asaibh!
 

GAA

In the 1st & 3rd Term, coaches from the GAA do football & hurling training with the students from 2nd – 6th class. All this training is done in conjunction with the class teacher who plays an active role in the training.
Hurling Training takes place as part of the Hurling 365 Program after school with staff members in the Third Term.

In 2019, our boys team won the Rackard League ‘Rising Stars’ competition, and our girls team came second. We are very proud of them!

Competitions:
Our school teams take part in the Rackard League as well as the Mini 7s competitions.
We also take part in various local Blitzes organised by Gorey Community College and Creagh College.