Scéim Chíosa Leabhar 2017/2018

Book Rental Scheme

Cliceáil le híoslódáil | Click to download

 

A Thuismitheoirí/Chaomhnóirí,

Táimid ag ordú anois don Scéim Chíosa Leabhar don scoilbhliain 2020-2021. Arís i mbliana táimid ag gearradh an costas céanna ar chuile rang. Sa chostas iomlán beidh gach leabhar agus mála scoile curtha ar fáil do do pháiste. Ba mhór linn go n-íocfá an costas iomlán roimh Dé hAoine 9ú Deireadh Fómhair 2020.

Mar scoil táimid ag feidhmniú i gcóras bunaithe ar an gcuraclam ag baint úsáide as réimse leathan d’áiseanna agus de leabhair. Tá buíonteagasc ar siúl sna ranganna. Ligeann sé seo dúinn obair i ngrúpaí níos lú agus freastal níos fearr a dhéanamh ar chumais dhifriúla na bpáistí. Táimid tar éis infheistiú a dhéanamh ar bhailiúcháin de théacsleabhair éagsúla le húsáid sna ranganna. Baineann cách tairbhe as an bhforbairt, leathnú amach agus difreálú sa churaclam idir fháirsingiú agus athbhreithniú de réir féidireachtaí an pháiste.

Tá an t-ádh linn gur féidir linn leanúint i mbliana lenar bpraghas íseal €65 don scéim chíosa leabhar maraon le costas uilig stáiseanóireachta do pháiste.

 

Dear Parents/Guardians,

We are currently ordering for the Book Rental Scheme for the school year 2020-2021. Again this year we are charging the same price for all classes. The total costs will cover all books and stationary for the year. You will only have to supply a pencil case and school bag for your child. We would appreciate you paying in full on Friday, 9th October 2020.

As a school we have moved to a broader curriculum based delivery using a wide range of resources and books. Team Teaching has been established for several years in each classroom. This allows us to work with smaller groups and to better facilitate the children’s range of abilities. We have invested in a collection of various textbooks for use in the classroom. This collection of resources allows greater differentiation, extension and revision work which will benefit all children.

This year we are delighted that we can keep the price of the book rental scheme and stationary combined at such a low cost.

 

Rang
Class
Cíos & Stáiseanóireacht
Book Rental & Stationary
Naíonáin – Rang 6 €65 an páiste/per child